Algemene Voorwaarden

Overeenkomst, opzegtermijn en opzegging

 1. Aanmelding voor lidmaatschap bij Kickboxing Fearless geschiedt door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te ondertekenen.
 2. Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 3. Inschrijfgeld is eenmalig.
 4. Abonnementen worden per kwartaal, per jaar of per pakket afgesloten.
 5. De eerste betaling bestaat uit het inschrijfgeld, het abonnementsgeld van de maand van inschrijving en een maand voorschot.
 6. Voor de eerste betaling wordt er een factuur via mail verzonden, deze dient door lid zelf per bank te worden overmaakt. Volgende betalingen gaan via automatische incasso.
 7. Betaling contributie geschiedt via automatische incasso. Contante betalingen zijn niet mogelijk.
 8. Betaling boksartikelen/kleding geschiedt via facturatie. Contante betalingen zijn niet mogelijk.
 9. De betaaltermijn is 5 dagen
 10. Bij te late betaling of een mislukte incasso (ongeacht om welke reden dan ook) wordt er € 5,- administratiekosten/late fee in rekening gebracht.
 11. Indien lid een terechte incasso storneert, dan zijn de storneringskosten die aan Fearless worden berekend door de financiële instelling welke de incasso’s (laat) uitvoeren, voor rekening van het lid.
 12. Indien betaling uitblijft wordt de toegang tot de sportschool per direct geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De volledige vordering zal uit handen worden gegeven en alle incassokosten gerechtelijk en buitengerechtelijk worden in rekening gebracht aan het lid.
 13. Opzegging dient te geschieden voor het einde van de maand van de contractperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalender maand. Een pakket, strippenkaart e.d. kan niet tussentijds worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden per email (info@kickboxingFearless.nl) of per post. Indien er géén schriftelijke opzegging is ontvangen, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Deelnemer ontvangt van Kickboxing Fearless een bevestiging van de opzegging. Deze bevestiging geldt als enig wettig bewijs. Opzeggingen op andere wijze of bij andere personen (trainers) worden als nietig beschouwd. Betalingsverplichting vervalt niet bij opzegging als er nog betalingsverplichting bestaat.
 14. Een strippenkaart is 6 maanden geldig vanaf datum uitgifte.
 15. Betalingen worden niet geretourneerd, en zijn persoonsgebonden.
 16. Wanneer het abonnementsgeld niet tijdig door Kickboxing Fearless is ontvangen heeft Kickboxing Fearless het recht de deelnemer uit te sluiten van het verder volgen van de lessen.
 17. Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, ramadan, andere baan etc. vrijwaren u niet van de verplichting het volledige abonnementsgeld te betalen. Tenzij bepaalde verhinderingen aantoonbaar kunnen worden gemaakt door middel van doktersverklaring of contract nieuwe werkgever dan wel anders, kan er in overleg anders worden besloten.
 18. Jaarlijks op 1 januari vindt er een prijsverhoging plaats. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van 6% of meer, heeft het lid het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht van ontbinding vervalt indien niet binnen één maand na het kenbaar maken van de nieuwe tarievenlijst schriftelijk is ingeroepen.
 19. Kickboxing Fearless is ten allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, lesroosters en tarieven te wijzigen. Tijdens en rond officiële feestdagen en vakantieperiodes behoudt Kickboxing Fearless zich het recht om lessen geen doorgang te laten vinden, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten of teruggave.

Aansprakelijkheid 

 1. Deelname aan de lessen, activiteiten en het gebruiken van apparatuur en materialen van Kickboxing Fearless of locatiehouder geschiedt geheel voor eigen risico van de deelnemer. Kickboxing Fearless is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, verwondingen e.d. Kickboxing Fearless kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit de trainingen, een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook. Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de contributie.
 2. Kickboxing Fearless is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing en/of diefstal van eigendommen tijdens de lessen of activiteiten. Ook niet als op verzoek van lid eigendommen van lid of van derden in bewaring is gegeven.
 3. Deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij door schuld of opzet of nalatigheid toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van Kickboxing Fearless of aan derden. Schade zal worden verhaald op de deelnemer.
 4. Indien een deelnemer tijdens de les/training iemand verwondt dan kunnen eventuele schade/kosten worden verhaald op de veroorzaker, daarom wordt een WA verzekering aangeraden.

Orde/instructievoorschriften

 1. Het is verplicht om bescherming te dragen tijdens de trainingen: bitje, tok, scheenbeschermers.
 2. Het is niet toegestaan drugs (danwel in zijn algemeenheid stimulerende middelen) te gebruiken/verhandelen, evenals goederen en diensten verhandelen. Bij constatering zal dit leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat met betrekking tot het abonnementsgeld en lid wordt niet ontheven van betalingsverplichtingen.
 3. Leden dienen zich te houden aan de door Kickboxing Fearless, danwel haar medewerkers danwel van de locatiehouder, gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding is Kickboxing Fearless gerechtigd de toegang tot de lessen en activiteiten te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen, zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat; lid wordt niet ontheven van betalingsverplichtingen.
 4. Kickboxing Fearless behoudt zich het recht om leden die storend of afwijkend gedrag vertonen (zowel voor, en/of tijdens en/of als na de lessen/activiteiten) te verwijderen van de trainingslocatie. Dit kan tevens resulteren in een eenzijdige beëindiging van het lidmaatschap door Kickboxing Fearless; zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat; lid wordt niet ontheven van betalingsverplichtingen.
 5. Tijdens de trainingen/activiteiten binnen/buiten kan er foto- en videomateriaal worden gemaakt ter promotie van Fearless op internet, social media, gedrukte media etc. zonder dat dat toestemming voor nodig is van leden.
 6. Het gebruik van opgedane kennis bij Kickboxing Fearless voor kwade doeleinden /zinloos geweld resulteert in onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap; zonder dat enig recht op restitutie van het abonnementsgeld ontstaat; lid wordt niet ontheven van betalingsverplichtingen.

Bij inschrijving ontvangt u deze algemene voorwaarden en gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden en de huisregels van Kickboxing Fearless.

Wil je ook een keer mee trainen. Kom een keer langs.